Medlemsmøde 2014.

Referat medlemsmødet 2014,

Bordtennisafdelingen, PI-København.

Medlemsmødet blev afholdt den 8. april 2014 kl. 1700 på Idrætskontoret, Puggaardsgade 2, 5. th., 1573 København V.

Tilstede ved medlemsmødet var:

Poul-Erik Sloth Andersen, Formand

Mogens Bentzen, Næstformand, spilleudvalgsformand

Kenneth Juhl Hansen, kasserer

Lars Nellemann, bestyrelsesmedlem

Jens Skovbjerg Jensen, sekretær

Jens Ole Poulsen, spilleudvalgsmedlem

Jann Wiencken, medlem

Hans Jensen, kasserer, fg.

Dagsordnen blev uddelt ved mødets begyndelse.

1.       Valg af dirigent

Formanden blev uden videre dramatik valgt som dirigent.

2.       Valg af stemmeudvalg (udeladt)

3.       Formandens beretning, herunder spilleudvalgsformandens beretning

Formanden oplyste, at beretningen fremgik af den trykte beretning for PI-København, som blev uddelt til mødet.

Vedr. DPM-2013, oplyste formanden, at der blev arbejdet på at honorære de kollegaer, som brugte en ekstra fridag i forbindelse med stævnet.

Efterfølgende var der en kort debat om, hvorvidt det ville give flere deltagere til KM, såfremt man lagde stævnet på en hverdag, fremfor på en lørdag.

Formanden udtalte kritik af, at der i indeværende sæson ikke var blevet indkøbt øl og sodavand til skabet på skolen.

Efterfølgende blev der drøftet muligheden for at afholde en afdelingsfest til næste sæson. Lars Nellemann vil igen kigge nærmere på dette.

I løbet af denne sæson afgik to af klubbens medlemmer ved døden. I den anledning blev der holdt et minuts stilhed for Rene Buskbjerg, som blev 51 år og Anders Winding Heidemann, som blev 68 år. Æret være deres minde.

Spilleudvalgsformanden berettede om alle holdenes præstationer i løbet af sæsonen.

5. holdet præsterede stabilt i serie 4 og blev nr. 6 i rækken. Kjeld var bedste mand.

4. holdet, ligeledes i serie 4, klarede sig mindre stabilt og havde svært ved at stille hold. Ib blev fremhævet som bedste mand. Spilleudvalgsformanden stillede forslag om at scratche holdet til næste sæson, såfremt der ikke kommer tilgang af nye spillere.

3. holdet spillede i serie 3 og klarede så ligeledes stabilt.

2. holdet som også spillede serie 3, præsterede rigtig godt og vandt rækken med en flot slutspurt til sidst. Holdet havde god tilgang af Morten Groos, som vandt 18 ud af 18 kampe. Holdet er dermed rykket op.

1. holdet klarede sig ligeledes stabilt. De havde glæde af at være 5 mand om 4 pladser. Holdet forblev i Serie 2, hvilket var målsætningen.

Spilleudvalgsformanden kommenterede derefter på den ”ulykkelige” situation, at klubben nu har to serie 2-hold. Dette vil kræve minimum 8 spillere på tilpas højt niveau og det råder klubben ikke over i øjeblikket.

Der var enighed om at lade formanden undersøge mulighederne for kun at have ét hold i serie 2.

Beretninger godkendt.

4.       Forelæggelse af regnskab 2013 og budget 2014.

Hans Jensen, som reelt havde fungeret som kasserer i løbet af året, gennemgik regnskabet og budgettet, som også blev uddelt på skrift. Der var ingen nævneværdige indvendinger til det forelagte og begge blev godkendt.

5.       Fastsættelse af afdelingens særkontingent.

Dette blev vedtaget uden ændringer fra sidste år. Kr. 30,- pr. måned for licensspillerne og kr. 20,- pr. måned for øvrige medlemmer.

6.       Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen stillede forslag om vedtægtsændring, således der skal vælges to afdelingsregnskabskontrollanter og én afdelingsregnskabskontrollantsuppleant. Det blev vedtaget.

7.       Valg.  

Formand:                 Poul-Erik Sloth Andersen blev genvalgt.

Materielforvalter:      Søren Juul blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem:  Lars Nellemann genopstillede ikke. Kenneth Juhl Hansen                                                  blev valgt.

Kasserer:                 Kenneth Juhl Hansen trak sig som kasserer. Hans Jensen blev                                           valgt for 1 år.

Sekretær:                 Jens Skovbjerg Jensen blev genvalgt.

 Spilleudvalgsformand: Mogens Bentzen blev genvalgt.

Spilleudvalgsmedlemmer:     Jens Ole Poulsen og Erik Cartey Hansen blev begge genvalgt.

Afdelingsregnskabskontrollanter: Jens Ole Poulsen blev valgt for 1 år og Lars Nellemann blev valgt for 2 år.

Afdelingsregnskabskontrollantsuppleant: Jann Wiencken blev valgt for 1.

8.       Eventuelt

Under eventuelt blev der diskuteret indkøb af nye trøjer. Det blev nævnt at der ved seneste trøjeindkøb, var det de lavest rangerende hold, der blev tilgodeset, hvorfor der blev opfordret til at tilgodese de højest rangerende hold denne gang.

Formanden opfordrede til at møde op til PI.s generalforsamling 2015 og gjorde opmærksom på, at der afholdes 95 års jubilæumsfest også i 2015.

 

Jens Skovbjerg Jensen

Sekretær.