MEDLEMSMØDE I BORDTENNISAFDELINGEN TIRSDAG 16. APRIL 2013.

Medlemsmødet blev afholdt i PI´s lokaler Puggårdsgade 2, 5. th., 1573 København K.

Til medlemsmødet var mødt formanden, Poul-Erik Sloth Andersen, kasserer Hans Jensen, sekretær Kenneth Juhl Hansen, materielforvalter Søren Juul, bestyrelsesmedlem Mogens Bentzen, samt medlemmerne Jens Ole Poulsen, Jozsef Holecz og Jens Skovbjerg Jensen.

Referatet vil ske med henvisning til vedlagt dagsorden fra mødet.

Ad pkt. 1:

Dirigentvalg. Fandtes ikke nødvendigt. Ledes af formanden.

Ad pkt. 2:

Vælges hvis nødvendigt.

Ad pkt. 3:

Formanden henviste til årsberetningen og vores hjemmeside.

DPM blev vendt under beretningen og formanden oplyste, at selve stævnet var afviklet fint, dog med visse problemer med bordene (her tænkes på, at man ved selve leveringen havde glemt bordene og da man så fik dem hentet, her stor ros til Jøsse for snarrådighed, så var flere af bordene skadet, hvilket nok bør foranledige, at ØBTU´s regning for bordlån bør diskuteres.

Afviklingen af DPM med 2 mands hold fik en overall positiv modtagelse, hvilket nok er ensbetydende med, at sådan afvikles turneringen fremover.

Resultatmæssigt kan København næsten ikke præstere bedre, da vi vandt alt i Eliterækken.

Formanden nævnte herefter vores klubmesterskab, hvor klubmester blev Jann Wiencken i single, mens formanden og Jens Skovbjerg Jensen tog sig af doubletitlen.

Herefter overgik ordet til spilleudvalgsformanden Mogens Bentzen, der gennemgik de forskellige holds slutplaceringer og spil igennem turneringen.

Spilleudvalgsformanden oplyste, at en reminder om deltagelse i ØBTU turneringen skal udsendes midt i maj 2013.

Formandens beretning samt spilleudvalgsmandens beretning GODKENDT ved akklamation.

Ad pkt. 4:

Kassereren Hans Jensen fremlagde herefter årsregnskabet, samt budget. Begge GODKENDT ved akklamation.

Ad pkt. 5:

Særkontingent forbliver det samme: kr. 30,- for licensspillere og kr. 20,- for øvrige medlemmer.

Ad pkt. 6:

Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling.

Ad pkt. 7:

Mogens Bentzen valgt som næstformand, idet Lars Nellemann ikke ønskede at genopstille til denne post.

Lars blev herefter valgt som bestyrelsesmedlem.

Ny kasserer på posten blev Kenneth Juhl Hansen, idet Hans Jensen ej ønskede at genopstille.

Jens Skovbjerg Jensen blev valgt som sekretær.

Spilleudvalgsformand blev Mogens Bentzen, mens spilleudvalgsmedlemmer blev Jens Ole Poulsen og Erik Cartey Hansen.

Hans Jensen blev valgt som regnskabskontrollant.

 Ad pkt. 8:

Formanden blev hædret for sine 25 år som formand i bordtennisafdelingen.

Hans Jensen blev hædret for de i alt 29 år i bordtennisafdelingens bestyrelse, herunder de sidste 10 år som kasserer.

Formanden og Hans Jensen fik overrakt gaver fra afdelingen.

På bestyrelsens vegne

Kenneth Juhl Hansen.

Afgående sekretær.