Medlemsmøde i bordtennisafdelingen onsdag 11. april 2012 kl. 1700.

 Medlemsmødet afholdt på PI´s Centralkontor, Puggårdsgade 2, 5. th., 1573 København V.

Til medlemsmødet var fremmødt bestyrelsen ved formanden Poul-Erik Sloth Andersen (PE), næstformanden Lars Nellemann (LN), kassereren Hans Jensen (HJ), sekretæren Kenneth Juhl Hansen (KJH), materielforvalter Søren Juul (SJ), bestyrelsesmedlem Mogens Bentzen (MB).

Af medlemmer var fremmødt Allan Ulrich, Jens Ole Poulsen, Ib Andersen.

Fra FU var mødt Trine Mark.

1: Valg af dirigent.

P-E foreslog sig selv som dirigent hvilket forsamlingen bifaldt.

P-E konstaterede medlemsmødet lovligt varslet og beslutningsdygtigt.

2: Valg af stemmeudvalg.

P-E foreslog, at hvis et sådant blev nødvendigt kunne det nedsættes ad hoc.

3: Formandens og spilleudvalgsformandens beretning.

Formanden henviste til den skrevne beretning for 2011, der blev uddelt til medlemmerne.

Ud over den skrevne beretning kom formanden ind på forholdene på P-skolen, som er blevet acceptable. Dog fortsat problemer med varmen.

Formanden nævnte, at bestyrelsen har mødtes regelmæssigt og oven i købet flere gange været fuldtallige.

Formanden roste centralkontoret for deres professionalisme og altid gode humør.

Formanden oplyste om de nyvalgte til PI.s forretningsudvalg.

Formanden nævnte Daniel Fynsk´s flotte resultat ved EPM, hvor Daniel blev nr. 2 i single og sammen med Morten Edelbo fra Østjyllands Politi nr. 4 i double.

Daniel Fynsk blev ved PI´ s generalforsamling tildelt Politidirektørens Ærespokal for resultatet.

Herefter oplyste formanden, at Daniel på forespørgsel havde indvilget i at deltage som instruktør i nogle træningssamlinger. Vi vil arbejde på, at komme på træningslejr i efterårssæsonen, evt. med en afsluttende kamp mod en anden klub.

29. september 2012 og 6. oktober 2012 foreslået. Vi søger evt. en tillægsbevilling hos PI.

Herefter filosoferede formanden lidt over PI bordtennis igennem tiden fra 1999 til d.d. med mange hold og spillere.

Det skal ses i relation til det netop overstående DPM, hvor vi kun var 39 deltagere.

Næste års DPM sker måske på andre konditioner, hvilket bordtennisudvalget bør se på.

Næste års DPM afholdes af København og finder sted i Valbyhallen, formentligt 19-20 marts 2013.

Formanden kom herefter ind på bordtennisafdelingens nye hjemmeside, som formanden har stået fadder til.

Hjemmesiden er at finde på www.pi-bordtennis.dk

 

Formanden gav herefter ordet til spilleudvalgsformanden MB.

MB gennemgik årets turnering, som overall er endt godt, idet ingen hold er rykket op, og ingen hold er rykket ned.

Formandens og spilleudvalgsformandens beretninger blev under et GODKENDT.

4: Forelæggelse af regnskab .

Kassereren HJ fremlagde regnskabet for 2011.

Regnskabet GODKENDT.

5: Fastsættelse af afdelingens særkontingent.

Foreslået uændret særkontingent på 30 kr. mdr. for licensspillerne og 20 kr. mdr. for øvrige medlemmer.

Vedtaget.

6 : Behandling af indkomne forslag.

Ingen forslag.

7: Valg.

På valg til bestyrelsen var:

Formand Poul-Erik Sloth Andersen

Materielforvalter Søren Juul

Udvalgsmedlem Mogens Bentzen

Alle tre villige til genvalg. Alle genvalgt ved akklamation.

Valg af spilleudvalgsformand. MB villig til genvalg. Genvalgt ved akklamation.

Valg af 2 spilleudvalgsmedlemmer. Jens Ole Poulsen og Erik Cartey Hansen begge villige til genvalg. Genvalgt ved akklamation.

8 : Eventuelt.

Lars Nellemann takkede for opmærksomheden ved hans 60 års dag.

Trine redegjorde kort for nyvalg til PI.s forretningsudvalg, samt de medlemstilbud der er via PI.s hjemmeside for køb af spillertøj m.v.

Medlemsmødet herefter afsluttet.

 

På bestyrelsens vegne

Kenneth Juhl Hansen, sekretær.