POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN                                                                                   

BORDTENNISAFDELINGEN

 

R E G U L A T I V

 

AFDELINGENS LEDELSE.

§ 1  

Afdelingen ledes efter de i Politiets Idrætsforenings (PI) love §§ 16-18 angivne regler.

§ 2  

Ordinært medlemsmøde afholdes hvert år i marts/april måned med dagsorden efter PI.s love.

§ 3  

Afdelingen ledes af et udvalg på indtil 7 medlemmer, bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær, materialforvalter og indtil 2 udvalgsmedlemmer.

Formanden, materialeforvalteren og udvalgsmedlemmerne afgår de lige år.

Næstformanden, kassereren og sekretæren afgår de ulige år.

§ 4

På det ordinære medlemsmøde vælges – blandt udvalgets medlemmer – en spilleudvalgsformand.

Blandt de fremmødte vælges 2 spilleudvalgsmedlemmer, der sammen med spilleudvalgsformanden udtager afdelingens repræsentative hold.

Afdelingens formand har – såfremt han ikke i forvejen er i spilleudvalget – ret til at overvære spilleudvalgsmøderne.

Alle i spilleudvalget vælges for 1 år af gangen.

På medlemsmødet vælges blandt de fremmødte 2 afdelingsregnskabskontrollanter, der afgår henholdsvis lige- og ulige år og 1 suppleant, der vælges for 1 år af gangen.

§ 5

Afdelingens kontingent fastsættes for 1 år af gangen på det ordinære medlemsmøde.

Kontingentet opkræves månedsvis for afdelingens licensspillere og øvrige medlemmer.

For civile medlemmer opkræves helårligt forud.

§ 6

Spilleudvalgets opgave er at udtage afdelingens repræsentative hold.

Udvalget vælger en holdleder. Holdlederen har ansvaret for at holdet øvrige spillere bliver tilsagt i god tid og senest 8 dage før kampen skal finde sted.

Holdlederen udfærdiger holdsedler og sørger for indtastning af resultatet, jfr. ØBTU.s  regler. Holdlederen opbevarer holdsedlerne, til brug for en evt. kontrol.

ORDENSBESTEMMELSER

§ 7

Alle anmeldelser til stævner og turneringer skal ske gennem afdelingsudvalget i foreningens navn.

§ 8  

Et medlem, der i løbet af sæsonen har repræsenteret en anden forening i holdkonkurrence, er udelukket for at deltagelse i afdelingens klubmesterskab i single og double for den pågældende sæson.

§ 9

Spilledragtens udseende, med hensyn til farve og facon, skal godkendes af PI.s forretningsudvalg.

Spilledragtens farve skal være i overensstemmelse med DBTU’s love og internationale regler i bordtennis.

§ 10  

Afdelingens præmier, erindringsgaver og lignende skal opbevares i foreningens præmiesamling.

TURNERINGSBESTEMMELSER

§ 11

Afdelingens turneringer udskrives og ledes af afdelingsudvalget.

Turneringen spilles efter DBTU’s gældende spilleregler.

Ved anmeldelse til turneringerne kan afdelingen kræve et startgebyr og de deltagende spillere, der ikke er medlem af PI-København.

Gebyrets størrelse fastsættes i hvert tilfælde af afdelingsudvalget.

Startgebyret tilstilles afdelingskassereren inden spilleren eller holdets første kamp i turneringen.

Ved udeblivelse fra stævner / turneringer uden afbud / gyldig grund, kan der blive opkrævet medlemmerne af PI-København det normale startgebyr. Undladelse kanmedføre, at den pågældende ikke får lov til at deltage i flere stævner før betalingen har fundet sted.

STARTRETTIGHEDER

§ 12

Startrettigheder følger PI-KØBENHAVN s regler på området.

§ 13

Afdelingen kan udskrive klubmesterskab i single og double.

Til mesterskaberne er der fri tilmelding.

Afdelingsudvalget bestemmer turneringsformen og rækkeinddelingen ud fra de tilmeldte spillere og rækkeinddelingen sker efter DPIF.s regler vedr. bordtennis.

En evt. elite-single finale spilles bedst af 7 sæt.

Alle andre kampe spilles bedst af 5 sæt.

Seedning vil finde sted.

Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb, har afdelingsudvalget ret til at opkræve et startgebyr.

§ 14  

Afdelingen kan arrangere klubmesterskab for hold med start i november / december måned.

Der er fri tilmelding fra alle københavnske stationer / afdelinger.

Hold fra de storkøbenhavnske politikredse, kan inviteres til at deltage i turneringen, men kan dog ikke blive klubmester.

Turneringsholdene består af 3 mand.

Ved anmeldelse til turneringen opgives navne, CPR på spillerne til de respektive hold.

Afdelingen foretager en vurdering af holdenes indbyrdes styrke og foretager seedning herefter.

Kampene afvikles efter DPIF.s regler vedr. bordtennis.

PRÆMIEREGULATIV

§ 15

Vinderne af den bedste single – og double række er årets PI-KLUBMESTER.

Vinder af turneringen for hold, er årets PI-KLUBMESTER.

Afdelingsudvalget indkøber præmier under hensyn til deltagende spillere.

POKALER

§ 16

Bedste singlerække: Der spilles om en vandrepokal udsat af PI-KØBENHAVN.

Pokalen skal vindes 3 gange i træk eller 5 gange i alt for at blive ejendom.

Evt. B-række single: Der spilles om en evigt vandrende pokal udsat af Anton Pedersen,  Karl Rasmussen og Ernst Frich Jensen.

Evt. Oldboys single: Der spilles om en jubilæumspokal skænket af Helge Palskjold ved  afdelingens 25 års jubilæum.

Pokalen skal vindes 3 gange i træk eller 5 gange i alt for at blive ejendom.  

Evt. holdturnering: Der spilles om en vandrepokal udsat af PI-KØBENHAVN.

Pokalen skal vindes 5 gange i alt for at blive ejendom.

Kammeratskabspokalen: Pokalen er evigt vandrende og tildeles for et år af gangen. Pokalen uddeles  efter afdelingsudvalgets skøn til den spiller, der efter afdelingsudvalgets  mening har ydet en stor indsats for afdelingen, samt styrket  kammeratskabet inden for afdelingen.

Pokalen kan også tildeles en person, der administrativt har ydet en indsats  for afdelingens virke.

Vinderen af kammeratskabspokalen får samtidig tildelt et erindringsbæger  med følgende inskription: Kammeratskabspokal – år – navn.  

Fighterpokalen: Det er afdelingens evigt vandrende mindepokal for Benny Rusborg.  Pokalen tildeles den spiller, der efter afdelingsudvalgets skøn har ydet den  største præstation ved træning og/eller har udviklet sig mest som spiller.

Pokalen kan også tildeles ud fra andre kriterier, som ikke har noget med  bordtennis at gøre.

Ved medlemsmødet den 8. april 2014 er regulativet ændret (§ 4 og § 6) og godkendt i nuværende udgave.

Redigeret af Poul-Erik Sloth Andersen.